Free Shipping INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS / 30.000 Ft felett

100% Money Back Guarantee ÓRÁK ÉS ÉKSZEREK / széles választékban

ÁSZF

1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1.Cég adatai: O-Ízisz 99 Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Fülemüle u. 34. Adószám:11907877-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-008440 Ügyvezetők: Tóth Péter

1.2. A házhozszállító cég adatai: Royal-Sprint kft. 1107 Bp. Somfa u. 10. Adószám:12317004-2-42 web: www.royal.hu Tel:216-3606

1.3. Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra az Interneten keresztül és az üzletekben van lehetőség.

1.4. Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.

1.5. A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.


2.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK

A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős. Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az ÁFÁ-t is.


3.) GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

3.1. Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül.

3.2 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

3.3 Fontos tudnivalók a 2003. november 22. előtt és november 22-tól vásárolt kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban.

3.4 1959 évi IV. törvény 305-313 § a hibás teljesítésről

3.5 Az utánvétes rendelések esetében a garancialevél mellé meg kell őrízni a hozzá tartozó számlát vagy blokkot, mert a garancia csak ebben
az esetben érvényesíthető!


4.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1. Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

4.2 Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

4.3. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módunkjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

4.4. A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget
.
4.5 Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor
.
4.6 A szállítást a ROYAL SPRINT Kft. végzi egész Magyarország területére, (kivéve ha egy akció keretében megváltoztatjuk azt. ezt minden esetben feltüntetjük weboldalunkon) és a rendelés leadását követő munkanaptól számított 48 órán belül kiszállítja a csomagot a rendelésben megadott címre.

4.7 A szállítási költség miden esetben a Vevőt terheli (abban az esetben is, amikor a Vevő szeretné kicserélni a megrendelt terméket, ez esetben a visszaszállítás költsége is a Vevőt terheli, mely).


5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1 A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

5.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, üzemképes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép termék, és a vásárlást igazoló számla visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A számlát a Vevő köteles a termékkel együtt visszajuttattni az Eladó részére.

5.4. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.

5.5. A Vevő nem élhet elállási jogával a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) esetében, ha a küldeményt felbontotta. A megküldött áru cseréjére jogosult a Vevő, amennyiben ezen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyíthatóan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett.

5.6. Amennyiben a Vevő eláll a vásárlástól a termék kiszállításának  mindenkori költségét, (és amennyiben a Vevő igénybe vette a Royal Sprint Kft általi visszaszállítást, akkor ennek a költségét is) megfizetni köteles. Ez az összeg a visszautalásra kerülő összegből kerül levonásra.


6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

6.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás. és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

6.4 A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

6.6. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

6.7 Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

6.8. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

6.9 Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.


7. SZÁLLÍTÁS


7.1. Általános feltételek
Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.
Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.
Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.

7.2.Szállítás futárszolgálattal
Az Eladó az igényelt árut a megrendelés beérkezését követően, legkésőbb a termék mellett meghatározott határidőn belül elküldi. Az áru kiszállítás időpontját az ügyfélszolgálat e-mailben vagy telefonon egyezteti a Vevővel.
Amennyiben a megrendelt áru az ennek ellenére nem kézbesíthető, úgy a fuvarozó jól látható helyen, az új kézbesítési kísérlet időpontját tartalmazó matricát helyez el. Ha a javasolt időpont nem megfelelő, akkor a Vevő az Eladó ügyfélszolgálatán egyeztetheti a kiszállítás újabb időpontját.

7.3. Szállítás egyszerű postai csomagban
Az árut az Eladó a megrendelés beérkezését követően, határidőn belül postázza a postai továbbitás feltételei szerint, a Vevő által megadott címre. Amennyiben a kézbesítő a megadott címen a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy. A küldemény ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt vehető át.

7.4. Értesítés a szállítás időpontjáról
Az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás, postai szállítás esetén a feladás napjáról.


8. FIZETÉSI MÓDOK


8.1 Fizetés készpénzzel, utánvéttel
Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő postásnak - futárral kért szállítás esetén a futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. Bankkártyás fizetés, a megrendelt termékek értékének kiegyenlítése a megrendeléssel egy időben Interneten keresztül történik.

9. ADATVÉDELEM

Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.
A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
A tagok (vevők) adataikat bármikori megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Ízisz Ékszer

Órakínálatunk együtt lüktet az idővel: neves óramárkák széles választékát kínáljuk hölgyek és urak részére egyaránt.

Ezüst ékszerek, divatékszerek, ajándéktárgyak minden egy helyen!

Az Ízisz Óra-Ékszernél

Termékeink

Linkek

Kapcsolat

Ízisz Óra-Ékszer

info@iziszekszer.hu
+36 96 211 388